Hvis du ikke betaler

Det er dyrt at skylde kommunen penge. På mange kommunale krav bliver der beregnet renter, hvis du ikke betaler til tiden. Kommunen kan hente pengene ind på flere forskellige måder, hvis du ikke betaler, herunder ved tvangsinddrivelse, modregning og indtrædelsesret.

Hvis vi skal sende et rykkerbrev til dig, koster det første gang 250 kr. (enkelte krav dog 100 kr.).

Rykkere på daginstitution og ejendomsskat: På krav, hvor der er solidarisk hæftelse, hvor en eller flere hæfter for betalingen, ville alle blive rykket. Dvs. at både mor og far vil blive rykket for daginstitutionsbetaling, og alle ejere af en ejendom vil blive rykket, hvis der ikke sker betaling.

Hvis vi har sendt rykkere til dig, og du stadig ikke har betalt dine regninger til kommunen, så vil vi som hovedregel sende restancen videre til inddrivelse hos SKAT.

SKAT har forskellige muligheder for at inddrive restancen, og herved kan du komme til at betale yderligere omkostninger. 

Du skal bl.a. betale inddrivelsesrenten. Hovedregel er, at du skal betale 8,2 % pr. år. Renten beregnes dels af hovedstolen (hovedkravet) og dels af påløbne gebyrer, fx rykkergebyr. Læs mere om disse muligheder i underpunkterne i menuen til venstre.

Vi anvender digitalpost, derfor skal du huske at tjekke din digitale postkasse , om du har modtaget post eller regninger fra Randers Kommune.

Tjek din digitale postkasse

 

Tvangsinddrivelse

SKAT kan lønindeholde eller foretage udlæg i dine ejendele. Hvis SKAT lønindeholder, betyder det, at din arbejdsgiver bliver bedt om at tilbageholde en procentdel af din løn for at få inddrevet din gæld. Tilbageholdelsen sker både, hvis du arbejder, eller hvis du modtager pension, understøttelse og lign. Der er ingen øvre grænse for, hvor stor en procentdel af din løn der kan tilbageholdes.

En pantefoged kan foretage udlæg i dine ting. Et udlæg kan fx foretages i din bankkonto, dit indbo, din bil eller dit hus. Når der er foretaget udlæg i en eller flere af dine ejendele, må du ikke belåne eller sælge dem. Hvis du stadig ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, kan de ting, der er foretaget udlæg i, blive solgt på en tvangsauktion, og provenuet bliver så brugt til at dække din gæld.

 

Modregning

SKAT har mulighed for at modregne, hvis du har penge til gode hos det offentlige. Det kan være overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag, børnefamilieydelse eller moms. Efter lov om børnefamilieydelse og Told&Skat cirkulære kan hele børnefamilieydelsen modregnes til eventuelle restancer vedrørende betaling for dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning.

 

Indtrædelsesret

SKAT har indtrædelsesret i overskydende skat for en række sociale krav. Det vil sige, at kommunen må bruge den overskydende skat til at dække gæld til kommunen.

SKAT har blandt andet indtrædelsesret for gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, boligsikring, boligydelse, beboerindskudslån, kautionslån m.m. Ligeledes kan vi tilbageholde udbetalinger efter nogle af disse love, bl.a. boligsikring til dækning af restance vedrørende boligsikring, beboerindskudslån m.m.